Merit Award Winners – 15 September 2023

Merit Award Winners – 15 September 2023

Congratulations to our first merit award winners of the new academic year!

Class R – BB & HC

Class 1 – GD & DM

Class 2 – BS & LB

Class 3 – SB & AS

Class 4 – AB & AH

Class 5 – DC & IA

Class 6 – HM & MP